bakalárska
diplomová
dizertačná
    Archive    

Doc. RNDr. Juraj Činčura CSc.
TlačDetaily
Usporiadané okruhy a polia
free

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Zovšeobecnenie základných algebraických konštrukcií - univerzálne algebry, zväzy kongruencií a identity
free
TlačDetaily
Konštrukcie grúp a generovanie grúp s malým počtom prvkov
free

Prof. RNDr. Tibor Katriňák DrSc.
TlačDetaily
Konštrukcia racionálnych čísel z prirodzených čísel
free
TlačDetaily
Determinanty
free
TlačDetaily
Racionálne korene polynómov s celočíselnými koeficientami
free

Prof. RNDr. Július Korbaš CSc.
TlačDetaily
Moduly ako zovšeobecnenia vektorových priestorov
free

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Steinerovské systémy trojíc
free
TlačDetaily
Silne regulárne grafy
free

Mgr. Martin Niepel PhD.
TlačDetaily
Reprezentácie konečných grúp
free
TlačDetaily
Spektrálna teória v teórii grafov
free
TlačDetaily
Kryštalografické grupy
free
TlačDetaily
Polynomiálne invarianty pre uzly
free

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš CSc.
TlačDetaily
Geometria Minkovského časopriestoru
free