bakalárska
diplomová
dizertačná
    Archív    

Doc. RNDr. Juraj Činčura CSc.
TlačDetaily
Usporiadané okruhy a polia
neobsadené

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Zovšeobecnenie základných algebraických konštrukcií - univerzálne algebry, zväzy kongruencií a identity
neobsadené
TlačDetaily
Konštrukcie grúp a generovanie grúp s malým počtom prvkov
neobsadené

Prof. RNDr. Tibor Katriňák DrSc.
TlačDetaily
Konštrukcia racionálnych čísel z prirodzených čísel
neobsadené
TlačDetaily
Determinanty
neobsadené
TlačDetaily
Racionálne korene polynómov s celočíselnými koeficientami
neobsadené

Prof. RNDr. Július Korbaš CSc.
TlačDetaily
Moduly ako zovšeobecnenia vektorových priestorov
neobsadené

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Steinerovské systémy trojíc
neobsadené
TlačDetaily
Silne regulárne grafy
neobsadené

Mgr. Martin Niepel PhD.
TlačDetaily
Reprezentácie konečných grúp
neobsadené
TlačDetaily
Spektrálna teória v teórii grafov
neobsadené
TlačDetaily
Kryštalografické grupy
neobsadené
TlačDetaily
Polynomiálne invarianty pre uzly
neobsadené

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš CSc.
TlačDetaily
Geometria Minkovského časopriestoru
neobsadené