Oddelenie algebry a teórie čísiel

Adresa:

Oddelenie algebry a teórie čísel
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
telefón: (+421 2) 6029 5489
fax: (+421 2) 6542 5882
e-mail: katc@fmph.uniba.sk

Študentská anketa