Skúšky: lineárna algebra a geometria, 1. ročník


Skúška bude pozostávať z dvoch častí:písomná,príklady - 40 bodov
 teoretická - 40 bodov

Písomná časť bude pozostávať zo 4 príkladov. Príklady budú väčšinou hodnotené 10 bodmi. K úspešnému prejdeniu tejto časti odporúčam mať prepočítané a rozumieť riešeniam príkladov zo knihy, okrem iného prednáškové príklady.

Teoretická časť bude pozostávať z definície pojmov, znenia tvrdení (viet, liem,...) a budú ma zaujímať dôkazy týchto tvrdení. V otázke môže byť dve až tri definície, dve až tri tvrdenia.

Hodnotenie skúšky

Aby ste mohli byť hodnotený, musíte počas skúšky získať aspoň 40 bodov (v takom prípade získate zo skúšky známku aspoň E a spojením s hodnotením z cvičení môžete získať celkové hodnotenie).
Ak nesplníte túto podmienku, vaša účasť nie je hodnotená (t.j. získavate Fx) a musíte prísť na skúšku znova (samozrejme, ak ste ešte nevyčerpali všetky svoje termíny a máte záujem).
Ak splníte túto podmienku, bude Vaša účasť na skúške hodnotená nasledovne:

Body Hodnotenie
72 - 80 A
64 - 71.9 B
56 - 63.9 C
48 - 55.9 D
40 - 47.9 E
0 - 39.9 Fx

Okrem písomnej časti ešte bude (nepovinná, ale predpokladám, že väčšina z vás sa jej zúčastní) ústna časť, kde bude možné ovplyvniť body z teoretickej časti, t.j. spolu s vami prejdem napísané odpovede, prípadne dám doplňujúcu otázku, čím bude možné urobiť isté korekcie v bodovaní teoretickej časti skúšky. Po získaní aspoň 40 bodov za skúšku (súčet písomky a teoretickej časti) sa celkové hodnotenie z predmetu robí podľa "známeho" vzorca 0.3*cvičania + 0.7*skúška.

Prihlásiť na jednotlivé termíny sa treba v AIS2

Termíny a výsledky

Skúška sa vždy začína okolo 8:30 v prvej miestnosti, uvedenej v tabuľke. Na M126 budeme obyčajne pokračovať poobede. Max. počet študentov na skúške je tiež uvedený v AIS-e.
Termíny
DátumMiestnosť
17.1.2018F1-108, M126
24.1.2018F1-109, M126
31.1.2018F1-108, M126
7.2.2018F1-109, M126
14.2.2018VII, M126