Skúšky: algebra pre informatikov, 1. ročník

(termíny v spodnej tabuľke platia aj pre ostatné predmety)

Skúška bude pozostávať z dvoch častí: písomná, príklady - 30 bodov
  teoretická - 2x15 bodov

Písomná časť bude pozostávať zo 4 príkladov. Príklady budú väčšinou hodnotené 7-8 bodmi. K úspešnému prejdeniu tejto časti odporúčam mať prepočítané a rozumieť riešeniam príkladov z textu uvedeného na stránke a z ďalších príkladov, ktoré sa prípadne objavia v rámci Cvičenia (to samozrejme neznamená, že sa na skúške nevyskytne príklad, ktorý sa nenachádza v týchto zdrojoch.)
Teoretická časť bude pozostávať z 2 zvlášť formulovaných a hodnotených otázok. Za každú z nich je možné získať 15 bodov.
Budem sa pýtať na definície pojmov, znenia tvrdení (viet, liem,...) a budú ma zaujímať dôkazy týchto tvrdení. V jednej otázke môže byť jedna až dve definície, jedno až dve tvrdenia.

Teória sa nachádza v texte poskytnutom na stránke. Ak Ste si text vytlačili, je dobre čas od času pozrieť (hlavne keď sa Vám zdá, že niečomu nerozumiete a že tam asi bude chyba) na stránku, či sa na nej nenachádza nová verzia - možno tam nájdete svoje "problematické miesto" opravené.

Pripomínam, že v priebehu semestra som dal ako domácu úlohu naštudovať podkapitolu 4.5 "Lineárne a direktné súčtu podpriestorov" (v skriptách strany 70-73, treba vedieť aj dôkazy tvrdení z tejto podkapitoly) a 6 s názvom "Determinantny" - tam chcem aby ste vedeli definície, spôsoby výpočtu determinantov (podľa definície, pri maticiach 3x3 Sarusovo pravidlo, Laplaceov rozvoj podľa riadku/stĺpca, gaussova eliminačná metóda, výpočet determinantu pre hornú trojuholníkovú maticu), základné vety (vplyv elementárnych operácií na determinant, pojem algebraického doplnku a vetu o  Laplacovom rozvoji determinantu, determinant súčinu matíc je rovnaký ako súčin determinantov jednotlivých matíc,... - dôkazy "nie sú povinné/nebudem ich skúšať") a aplikácie determinantov (výpočet inverznej matice, Cramerovo pravidlo na riešenie lineárnych sústav rovníc)

Pripomínam, že pre úspešné absolvovanie skúšky je vhodné mať pozreté-preriešené úlohy/cvičenia zo skrípt, t.j. po stranu   125 a príklady/cvičenia podľa ATA, zadania sú priložené v tejto časti (Elektronické materiály, Algebra pre informatikov, 1. semester) . Medzi moje obľúbené príklady patria 2.3.11, 2.3.12, 2.5.5, 2.5.8  , príklady typu 2.7.6x, 2.9.6, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6, 2.11.2x, 2.11.10, 2.11.13x, 2.11.17x  .

 

Hodnotenie

Vaša účasť na skúške hodnotená nasledovne: hodnotenie je tvorené súčtom bodov z cvičení, písomnej a teoretickej časti skúšky. Spolu je možné získať 100+ bodov. Hodnotenie bude urobené podľa nasledovného kľúča:

Body Hodnotenie
91 - 100+ A
81 - 90 B
71 - 80 C
61 - 70 D
50 - 60 E
0 - 49 Fx

Ak niekto nebude spokojný s hodnotením, ktoré takto získa, a počet bodov končí na 6-0 (napr. ak má 56-60, môže sa pokúsiť o D, výnimkou sú čísla 46-49 - hodnotenie Fx sa nedá takto ovplyvniť - a číslo 50), bude mať možnosť ho ovplyvniť v rámci osobnej konzultácie (ústna skúška). Takýmto spôsobom je možné zmeniť hodnotenie o jeden stupeň (môže sa zlepšiť, ale aj zhoršiť). Ak na základe položených otázok usúdite, že by ste mohli svoje hodnotenie zhoršiť, môžete z tejto časti skúšky odstúpiť. Akonáhle začnete odpovedať, už odstúpiť nie je možné.

Prihlásiť na jednotlivé termíny sa treba v AIS-e

Termíny

Skúška sa vždy začína okolo 8:30 alebo 9:00, pozrite aj v AIS2, čas začiatu je aj v tabuľke nižšie. Max. počet študentov na skúške je 15 (ak nie je uvedené inak). Termíny (pre 1. r. informatiky - 1inf)

Pre študentov predmetu Vybrané kapitoly z algebry a predmetu Počítačová algebra platí možnosť dohodnúť sa aj mimo uvedených termínov (email, na základe požiadavky vypíšem termín aj v AIS)
Bolo by dobre, keby ste sa ako na svoj prvý termín prihlásili na jeden z termínov 7. 1. - 21. 1. Termíny po 23.1. sú určené primárne ako opravné termíny, "zavrel" som prihlasovanie na tieto termíny, prihlásiť na ne sa bude dať neskôr, na 23. 1. sa bude dať prihlásiť 15. 1. a na nasledujúce od 21. 1., 18:00. Na termín môže prísť najviac 15 ľudí a keď si prvý termín skúšky príliš veľa z vás nechá na neskorý termín a náhodou neuspeje, mohlo by sa stať, že nasledujúce termíny budú obsadené. Samozrejme, "aktívne" prihlásení môžete byť len na jeden termín, t.j. ak si chcete posunúť termín, treba sa odhlásiť z pôvodného a prihlásiť sa na nový termín, t.j. nemôžete sa "pre istotu" prihlásiť na dva alebo viac termínov (neviem presne, či AIS2 dovolí súčasné prihlásenie jedného študenta na dva termíny, ale prosím, nerobte to - ak sa také niečo stane, budem sa snažiť držať vždy len jeden termín, ten skorší. Z druhého/tretieho ho odhlásim).

 Pre  kohoDátumMiestnosťPočet 
 1inf 7. 1. 8:30 F1 109 0/15
 1inf 14. 1. 8:30 F1 109 0/15
 1inf 21. 1. 8:30 F1 109 0/15
 1inf 23. 1. 8:30 F1 109 0/15
 1inf 29. 1. 9:00 M VII (akv) 0/15
 1inf 6. 2. 9:00 M VII (akv) 0/15