bakalárska
diplomová
dizertačná
    Archív    

Doc. RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
TlačDetaily
Zovšeobecnenie základných algebraických konštrukcií - univerzálne algebry, zväzy kongruencií a identity
neobsadené
TlačDetaily
Konštrukcie grúp a generovanie grúp s malým počtom prvkov
neobsadené

Doc. RNDr. Martin Mačaj PhD.
TlačDetaily
Steinerovské systémy trojíc
neobsadené
TlačDetaily
Silne regulárne grafy
neobsadené

Mgr. Martin Niepel PhD.
TlačDetaily
Reprezentácie konečných grúp
neobsadené
TlačDetaily
Spektrálna teória v teórii grafov
neobsadené
TlačDetaily
Kryštalografické grupy
neobsadené
TlačDetaily
Polynomiálne invarianty pre uzly
neobsadené

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš CSc.
TlačDetaily
Geometria Minkovského časopriestoru
neobsadené