STANOVY
JEDNOTY SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV

 

§ 1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

 1. Jednota slovenských matematikov a fyzikov (ďalej len „JSMF") je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
 2. JSMF je samostatnou právnickou osobou
 3. JSMF vznikla v roku 1969 ako súčasť „Jednoty československých matematikov a fyzikov", ustanovenej v roku 1921 z pôvodného „Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky", založeného v roku 1862. Od roku 1993 pôsobí JSMF ako samostatná organizácia v Slovenskej republike a naďalej úzko spolupracuje s partnerskou organizáciou v Českej republike „Jednotou českých matematiků a fyziků.
 4. JSMF vykonáva svoju činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len „SAV").
 5. Činnosť JSMF finančne podporuje SAV a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR"). JSMF predkladá SAV a MŠ SR výročnú správu o svojej činnosti a zástupcovia SAV a MŠ SR majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach JSMF s hlasom poradným.
 6. Sídlom ústredných orgánov JSMF je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava.
 7. JSMF pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek.
 8. Podľa odborného zamerania pôsobia v rámci JSMF odborné sekcie, ktorými sú Slovenská matematická spoločnosť (ďalej len „SMS") a Fyzikálna pedagogická sekcia (ďalej len „FPS"), a Vedecká rada JSMF pre matematiku (ďalej len „VRM").
 9. Organizačnú štruktúru JSMF určuje organizačná schéma JSMF. Organizačnú schému JSMF a jej zmeny schvaľuje Zjazd JSMF.
 10. JSMF, jej ústredie, pobočky, odborné sekcie a VRM môžu uzatvárať s inými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami rovnakého zamerania dohody o spolupráci, prípadne vytvárať s nimi spoločné dočasné alebo trvalé zoskupenia.

§ 2
Poslanie a hlavné úlohy JSMF

 1. JSMF plní nasledovné poslanie a hlavné úlohy:

  1. Podieľa sa na vytváraní predpokladov pre optimálny rozvoj matematiky, fyziky a ich spoločenské využitie.
  2. Rozširuje poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získava vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj matematiky a fyziky.
  3. Poskytuje pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie.
  4. Osobitnú pozornosť venuje rozvíjaniu talentu žiakov a študentov škôl v matematike, fyzike a príbuzných vedách, najmä formou prednášok, korešpondenčných seminárov, letných a zimných škôl, kurzov a sústredení.
  5. Odborne garantuje žiacke súťaže so zameraním na matematiku, fyziku a príbuzné vedy, najmä predmetové olympiády, turnaje a korešpondenčné semináre.
  6. Prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
  7. Poskytuje svojim členom pomoc pri ich vedeckej, pedagogickej a ďalšej odbornej práci.
  8. Propaguje výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach.
  9. Usporadúva národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné podujatia.
  10. Vykonáva vlastnú edičnú činnosť a rozširuje odbornú literatúru na pomoc svojim členom, školám, vedeckým pracoviskám a odbornej verejnosti.
  11. Uskutočňuje aktivity osvetového a vzdelávacieho charakteru pre verejnosť s cieľom zvyšovať matematickú a fyzikálnu gramotnosť spoločnosti
 2. Pri plnení svojho poslania a hlavných úloh JSMF odborne spolupracuje s pracoviskami SAV a ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami, vysokými, strednými a základnými školami a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a jednotlivcami.

§ 3
Členstvo v JSMF

 1. Členovia JSMF sú riadni, mimoriadni a čestní.
 2. Riadnym členom JSMF sa môže stať pedagogický, vedecký alebo odborný pracovník v oblasti matematiky, fyziky, informatiky, deskriptívnej geometrie alebo v príbuzných vedných disciplín, ktorý pracuje alebo pracoval vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku.
 3. Mimoriadnym členom JSMF sa môže stať osoba, ktorá nespĺňa predpoklady pre riadne členstvo, avšak má záujem podieľať sa svojou činnosťou na plnení poslania a hlavných úloh JSMF.
 4. Čestné členstvo JSMF sa udeľuje významnej domácej alebo zahraničnej osobnosti, ktorá sa svojím celoživotným dielom významne zaslúžila o rozvoj a napĺňanie cieľov JSMF.
 5. Každý riadny alebo mimoriadny člen JSMF je zaregistrovaný v pobočke, ktorá prijatie člena schválila. Centrálnu evidenciu všetkých členov JSMF zabezpečuje sekretariát Ústredného výboru JSMF.

§ 4
Práva a povinnosti členov

 1. Člen JSMF má právo:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov JSMF,
  2. podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach JSMF,
  3. byť informovaný o činnosti JSMF, všetkých jej podujatiach a zúčastňovať sa týchto podujatí,
  4. pre svoju činnosť v rámci plnenia úloh JSMF používať prostriedky a zariadenia, ktoré má JSMF k dispozícii.
 2. Člen JSMF je povinný:
  1. zachovávať ustanovenia stanov JSMF a plniť platné rozhodnutia jej orgánov,
  2. aktívne prispievať k napĺňaniu poslania JSMF a k plneniu jej hlavných úloh,
  3. platiť členské príspevky.

§ 5
Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v JSMF vzniká rozhodnutím príslušného orgánu JSMF:
  1. riadne a mimoriadne členstvo schvaľuje na základe podanej písomnej prihlášky uchádzača o členstvo výbor príslušnej pobočky JSMF,
  2. čestné členstvo udeľuje Zjazd JSMF na návrh Ústredného výboru JSMF.
  3. Členstvo v JSMF vzniká dňom rozhodnutia príslušného orgánu podľa ods. 1. Ústredný výbor JSMF zaradí nového člena do centrálnej evidencie a vystaví mu členský preukaz.
 2. Členstvo v JSMF zaniká
  1. zrušením členstva,
  2. vyškrtnutím,
  3. vylúčením,
  4. úmrtím člena.
 3. K zrušeniu riadneho alebo mimoriadneho členstva dochádza zo strany člena na základe jeho písomného oznámenia výboru príslušnej pobočky JSMF.
 4. O zrušení čestného členstva rozhoduje Zjazd JSMF na základe zdôvodneného návrhu Ústredného výboru JSMF.
 5. Riadny a mimoriadny člen môže byť vyškrtnutý, ak neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky. O vyškrtnutí rozhoduje výbor príslušnej pobočky JSMF.
 6. Riadny alebo mimoriadny člen môže byť vylúčený z JSMF, ak vážnym spôsobom porušil povinnosti, ktoré sú určené stanovami JSMF. O vylúčení rozhoduje na návrh pobočky JSMF alebo z vlastnej iniciatívy Ústredný výbor JSMF.
 7. Vyškrtnutý alebo vylúčený člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu k Zjazdu JSMF.

§ 6
Ústredné orgány JSMF

 1. Vedúcimi orgánmi JSMF sú:
  1. Zjazd JSMF,
  2. Ústredný výbor JSMF (ďalej len „ÚV JSMF"),
  3. Predsedníctvo ústredného výboru JSMF (ďalej len „PÚV JSMF").
 2. Štatutárnym orgánom JSMF je predseda ÚV JSMF, ktorý JSMF zastupuje a koná v jej mene.
 3. Ústredným kontrolným orgánom JSMF sú jej ústrední revízori.
 4. Členov a náhradníkov ÚV JSMF a ústredných revízorov a ich náhradníkov volí Zjazd JSMF na funkčné obdobie troch rokov. Zjazd JSMF má právo odvolať ÚV JSMF alebo niektorého jeho člena alebo ústredných revízorov pred uplynutím riadneho funkčného obdobia.

§ 7
Zjazd JSMF

 1. Zjazd JSMF je najvyšším orgánom JSMF. Riadny zjazd JSMF zvoláva ÚV JSMF najmenej raz za tri roky. Mimoriadny zjazd JSMF zvoláva ÚV JSMF z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru jednej pobočky alebo jednej z odborných sekcií, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení písomnej žiadosti.
 2. Zjazd JSMF tvoria:
  1. s hlasom rozhodujúcim delegáti zvolení na členských schôdzach pobočiek, odborných sekcií a VRM; pravidlo pre určenie počtu delegátov Zjazdu JSMF určuje ÚV JSMF,
  2. s poradným hlasom členovia ÚV JSMF a revízori JSMF, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s rozhodujúcim hlasom,
 3. Čestní členovia JSMF majú právo zúčastniť sa Zjazdu JSMF s poradným hlasom, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s rozhodujúcim hlasom.
 4. ÚV JSMF oznámi zvolanie Zjazdu JSMF pobočkám JSMF, odborným sekciám a VRM najmenej šesť týždňov pred jeho konaním zároveň s udaním programu a pravidla pre určenie počtu delegátov.
 5. Do kompetencie Zjazdu JSMF patrí:
  1. schvaľovať, upravovať a meniť stanovy JSMF,
  2. určovať hlavné smery činnosti JSMF na ďalšie obdobie a schvaľovať ďalšie programové dokumenty,
  3. uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach,
  4. schvaľovať správy odstupujúceho ÚV JSMF a revízorov JSMF a udeľovať odstupujúcemu ÚV JSMF absolutórium,
  5. s prihliadnutím na celkový počet členov a úlohy JSMF určovať počet členov ÚV JSMF, počet jeho náhradníkov, počet členov PÚV JSMF, počet revízorov JSMF a ich náhradníkov,
  6. voliť alebo odvolávať predsedu a ďalších členov ÚV JSMF a náhradníkov ÚV JSMF, ústredných revízorov JSMF a ich náhradníkov,
  7. rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam ÚV JSMF,
  8. na návrh ÚV JSMF udeľovať čestné členstvo (§3 ods. 4 a §5 ods. 1 písm. b) a rozhodovať o udelení vyznamenaní a odmien členom JSMF, vo výnimočných prípadoch i nečlenom JSMF,
  9. schvaľovať zmeny organizačnej schémy JSMF,
  10. uznášať sa o zrušení JSMF.
 6. Zjazd JSMF riadi predseda ÚV JSMF, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen PÚV JSMF.
 7. Mimoriadnemu zjazdu JSMF prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Zjazdu JSMF.

§ 8
Ústredný výbor JSMF

 1. ÚV JSMF riadi činnosť JSMF v období medzi Zjazdmi JSMF.
 2. ÚV JSMF tvoria:
  1. predseda,
  2. dvaja až štyria podpredsedovia,
  3. ústredný tajomník,
  4. ústredný hospodár,
  5. členovia poverení starostlivosťou o talenty;
  6. predsedovia odborných sekcií JSMF,
  7. predseda VRM,
  8. predsedovia pobočiek JSMF,
  9. ďalší členovia zvolení zjazdom.
  10. Pobočky JSMF, odborné sekcie a VRM môžu do ÚV JSMF namiesto predsedov delegovať stálych zástupcov.
 3. ÚV JSMF môže prizývať na svoje rokovania ďalších odborníkov ako hostí.
 4. Volebné obdobie ÚV JSMF
 5. Do funkcie predsedu a podpredsedu ÚV JSMF nemožno zvoliť tú istú osobu na viac ako dve po sebe nasledujúce volebné obdobia.
 6. Na miesta členov ÚV JSMF, ktorí počas volebného obdobia prestanú trvalo plniť svoje úlohy v ÚV JSMF alebo zo závažných dôvodov požiadali o uvoľnenie, povoláva ÚV JSMF náhradníkov ÚV JSMF za svojich riadnych členov. Náhradníci ÚV JSMF majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach ÚV JSMF s hlasom poradným.
 7. Schôdze ÚV JSMF zvoláva predseda ÚV JSMF podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do dvoch týždňov po požiadaní aspoň tretiny členov ÚV JSMF.
 8. ÚV JSMF, okrem úloh uvedených v iných častiach stanov, prislúcha najmä:
  1. schvaľovať plán činnosti a rozpočet JSMF na nadchádzajúci kalendárny rok,
  2. schvaľovať správu o činnosti a hospodárení JSMF za uplynulý kalendárny rok,
  3. z členov ÚV JSMF zvolených Zjazdom JSMF voliť tých členov PÚV JSMF, ktorí nie sú jeho členmi z titulu svojej funkcie,
  4. určovať úlohy PÚV JSMF a kontrolovať jeho činnosť,
  5. zriaďovať z členov JSMF osobitné komisie pre plnenie konkrétnych úloh.

§ 9
Predsedníctvo Ústredného výboru JSMF

 1. PÚV JSMF je výkonným orgánom ÚV JSMF a riadi činnosť JSMF v období medzi schôdzami ÚV JSMF.
 2. PÚV JSMF tvoria:
  1. členovia ÚV JSMF podľa §8 ods. 2 písm. a) až g),
  2. jeden zvolený zástupca predsedov mimobratislavských pobočiek,
  3. ďalší členovia, ktorých zvolí ÚV JSMF zo svojich členov.
 3. PÚV JSMF môže na svoje rokovania prizývať ďalších odborníkov ako hostí.
 4. Činnosť PÚV JSMF riadi predseda ÚV JSMF, ktorý zvoláva schôdze PÚV JSMF podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok a predsedá im. Predsedu ÚV JSMF zastupuje počas jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov ÚV JSMF alebo ústredný tajomník.

§ 10
Ústrední revízori JSMF

 1. Ústrední revízori JSMF kontrolujú hospodárenie a činnosť ÚV JSMF, ako aj výročné správy o činnosti JSMF a o hospodárení JSMF.
 2. Ústredných revízorov JSMF a ich náhradníkov volí Zjazd JSMF z riadnych členov JSMF na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím ÚV JSMF. Ústrední revízori nemôžu byť členmi ÚV JSMF.
 3. Ústrední revízori JSMF a ich náhradníci majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov JSMF s poradným hlasom.
 4. Ústrední revízori JSMF podávajú správy o svojej činnosti ÚV JSMF a Zjazdu JSMF. Bez ich súhlasu sa nemôže prerokovať účtovná uzávierka, ani prijať uznesenia o použití zostatkov alebo o úhrade straty.

§ 11
Sekretariát Ústredného výboru JSMF

 1. ÚV JSMF zriaďuje sekretariát ÚV JSMF a určuje jeho náplň práce a štruktúru.
 2. Sekretariát ÚV JSMF zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou ÚV JSMF podľa pokynov ústredného tajomníka, ktorý sekretariát riadi a zodpovedá za jeho činnosť.

§ 12
Komisie JSMF

 1. Na plnenie konkrétnych odborných úloh zriaďuje ÚV JSMF odborné komisie (ďalej len „komisie") a určuje ich predsedov. Komisie môžu byť stále alebo dočasné.
 2. Predseda komisie zodpovedá za činnosť príslušnej komisie Ústrednému výboru JSMF.
 3. Činnosť komisie finančne zabezpečuje ÚV JSMF.

§ 13
Pobočky JSMF

 1. Na zabezpečenie a koordináciu činnosti JSMF sú v jednotlivých regiónoch zriadené pobočky JSMF (ďalej len „pobočky"). Úlohou pobočky je organizačne podchytiť členov JSMF a vykonávať činnosť v územnom okruhu svojej pôsobnosti.
 2. Pobočky zriaďuje a ruší Zjazd JSMF na návrh ÚV JSMF.
 3. Pobočka sa riadi stanovami JSMF a vlastným štatútom pobočky. Štatút pobočky schvaľuje a registruje ÚV JSMF.
 4. Štatutárnym orgánom pobočky je jej predseda, ktorý ju zastupuje a koná v jej mene.
 5. Činnosť pobočky riadi výbor pobočky.
 6. Predsedu a ďalších členov výboru pobočky volia členovia pobočky na obdobie troch rokov. Funkciu predsedu pobočky môže vykonávať tá istá osoba nepretržite najviac dve funkčné obdobia.
 7. Pri vykonávaní svojej činnosti vystupujú pobočky ako samostatné právnické osoby.
 8. Pobočky hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a poskytnutými dotáciami v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, pokynov ÚV JSMF a v prípade dotácií v súlade s požiadavkami právnických alebo fyzických osôb, ktoré dotácie poskytli.
 9. Pobočky zodpovedajú za svoju činnosť a hospodárenie ÚV JSMF.
 10. Činnosť a hospodárenie pobočky kontrolujú dvaja revízori, ktorých volia členovia pobočky na obdobie troch rokov.
 11. Práva pobočky sú:
  1. vykonávať činnosť v súlade s poslaním JSMF, jej stanovami a štatútom pobočky,
  2. prijímať nových členov a rušiť členstvo členov, ktorých má v evidencii, v zmysle §5, a podávať návrhy na vyznamenania JSMF,
  3. vytvárať vlastné organizačné štruktúry (napr. kluby, odborné skupiny),
  4. uzatvárať dohody s právnickými a fyzickými osobami na zabezpečenie svojej činnosti,
  5. nadobúdať hmotný majetok potrebný pre svoju činnosť a nepoužiteľný majetok vyraďovať.
 12. Povinnosti pobočky sú:
  1. riadiť sa stanovami JSMF, rozhodnutiami ústredných orgánov JSMF a štatútom pobočky,
  2. viesť evidenciu členov a  sledovať plnenie ich členských povinností,
  3. zostavovať plán práce na kalendárny rok a týmto plánom práce sa pri svojej činnosti riadiť,
  4. po ukončení kalendárneho roka vykonať ročné zúčtovanie finančných prostriedkov, inventarizáciu majetku a vypracovať správu o činnosti a hospodárení pobočky za uplynulý kalendárny rok.

§ 14
Odborné sekcie JSMF

 1. Na zabezpečenie a koordináciu činnosti JSMF v skupinách so špecifickým odborným zameraním sú zriadené sekcie JSMF (ďalej len „sekcie"). Sekcie sa vytvárajú bez ohľadu na územné členenie JSMF.
 2. Odborné sekcie zriaďuje a ruší Zjazd JSMF na návrh ÚV JSMF.
 3. Odborné sekcie sa riadia stanovami JSMF a vlastnými štatútmi odborných sekcií. Štatúty odborných sekcií schvaľuje a registruje ÚV JSMF.
 4. Štatutárnym orgánom odbornej sekcie je jej predseda, ktorý ju zastupuje a koná v jej mene.
 5. Činnosť odbornej sekcie riadi výbor odbornej sekcie a ďalšie odborné orgány určené štatútom príslušnej odbornej sekcie.
 6. Predsedu výboru a ďalších členov riadiacich orgánov volia členovia odbornej sekcie na obdobie troch rokov. Funkciu predsedu odbornej sekcie môže vykonávať tá istá osoba nepretržite najviac dve funkčné obdobia.
 7. Pri vykonávaní svojej činnosti vystupujú odborné sekcie ako samostatné právnické osoby.
 8. Odborné sekcie hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a poskytnutými dotáciami v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, pokynov ÚV JSMF a v prípade dotácií v súlade s požiadavkami právnických alebo fyzických osôb, ktoré dotácie poskytli.
 9. Činnosť a hospodárenie odbornej sekcie kontrolujú dvaja revízori, ktorých volia členovia odbornej sekcie na obdobie troch rokov.
 10. Odborné sekcie zodpovedajú za svoju činnosť a hospodárenie ÚV JSMF.
 11. Práva odbornej sekcie sú:
  1. vykonávať činnosť v súlade s poslaním JSMF, jej stanovami a štatútom odbornej sekcie,
  2. viesť evidenciu členov odbornej sekcie, ktorí sú registrovaní v niektorej z pobočiek JSMF, a podávať návrhy na vyznamenania JSMF,
  3. vytvárať vlastné odborné a organizačné štruktúry,
  4. uzatvárať dohody s právnickými a fyzickými osobami na zabezpečenie svojej činnosti,
  5. nadobúdať hmotný majetok potrebný pre svoju činnosť a nepoužiteľný majetok vyraďovať.
 12. Povinnosti odbornej sekcie sú:
  1. riadiť sa stanovami JSMF, rozhodnutiami a pokynmi ústredných orgánov JSMF a štatútom odbornej sekcie,
  2. zostavovať plán práce na kalendárny rok a týmto plánom práce sa pri svojej činnosti riadiť,
  3. po ukončení kalendárneho roka vykonať ročné zúčtovanie finančných prostriedkov, inventarizáciu majetku a vypracovať správu o činnosti a hospodárení odbornej sekcie za uplynulý kalendárny rok.

§ 15
Vedecká rada JSMF pre matematiku

 1. Vedecká rada JSMF pre matematiku (VRM) je orgán JSMF, ktorý reprezentuje vedeckých pracovníkov v matematike a jej aplikáciách. Činnosť a kompetencie VRM určuje jej štatút VRM, ktorý schvaľuje ÚV JSMF.
 2. VRM volia vedeckí pracovníci Slovenskej republiky v matematike a jej aplikáciách na obdobie troch rokov. Voľby predsedu a ďalších členov VRM riadi a organizačne zabezpečuje komisia, zriadená ÚV JSMF na tento účel.
 3. ÚV JSMF poskytuje VRM finančné prostriedky na zabezpečenie jej činnosti.
 4. Predseda VRM zodpovedá za činnosť VRM Ústrednému výboru JSMF.

§ 16
Zastupovanie JSMF

 1. Podpisové právo v mene JSMF majú
  - predseda ÚV JSMF,
  - jeden z podpredsedov poverený predsedom,
  - ústredný tajomník,
  - ústredný hospodár
  tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. V hospodársko-finančných otázkach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch osôb s podpisovým právom.
 2. ÚV JSMF môže splnomocniť jednotlivých svojich členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali JSMF a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené majú právo podpisu v mene JSMF s dodatkom „v zastúpení".

§ 17
Rozhodovanie orgánov JSMF

 1. Orgány JSMF rozhodujú o svojich uzneseniach hlasovaním.
 2. Orgán JSMF je uznášaniaschopný, ak sa rokovania zúčastní najmenej polovica členov orgánu oprávnených hlasovať (v prípade Zjazdu JSMF zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim).
 3. Na schválenie alebo zmenu stanov JSMF alebo na zrušenie JSMF Zjazdom JSMF sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín prítomných delegátov s rozhodujúcim hlasom.
 4. Vo všetkých ostatných prípadoch sú uznesenia orgánov JSMF platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu oprávnených hlasovať.
 5. O všetkých personálnych otázkach rozhodujú orgány JSMF v tajnom hlasovaní. O spôsobe hlasovania k ostatným otázkam rozhoduje príslušný orgán aklamáciou. Ak požiada niektorý z členov orgánu JSMF oprávnený hlasovať o tajné hlasovanie k danému uzneseniu, rozhodne orgán o príslušnom uznesení v tajnom hlasovaní.

§ 18
Finančné prostriedky

 1. Finančné prostriedky na činnosť JSMF tvoria členské príspevky, dotácie poskytované SAV, MŠ SR, orgánmi samosprávy, nadáciami, právnickými a fyzickými osobami, príjmy z vlastnej činnosti, dary a dedičstvo.
 2. Výšku členských príspevkov určuje ÚV JSMF. V prípade kolektívneho a pridruženého členstva sa výška členských príspevkov určuje vzájomnou dohodou medzi ÚV JSMF a príslušným členom.

§ 20
Hospodárenie JSMF

 1. ÚV JSMF zostavuje koncom každého kalendárneho roka plán činnosti a na jeho základe finančný rozpočet na budúci rok. Finančný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný.
 2. Po ukončení každého kalendárneho roka zostavuje ÚV JSMF účtovnú uzávierku za uplynulý rok.
 3. JSMF hospodári na základe svojho plánu činnosti a rozpočtu na príslušný rok v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi. Príjmy a výdavky JSMF sa realizujú na účtoch v peňažných ústavoch.
 4. Za majetok JSMF v správe ÚV JSMF, jeho evidenciu a používanie, zodpovedá ústredný hospodár, za majetok JSMF v správe pobočiek JSMF a odborných sekcií JSMF, jeho evidenciu a použitie, zodpovedajú ich predsedovia.
 5. JSMF predkladá príslušným orgánom SAV a MŠ SR výročnú správu o činnosti JSMF, správu o hospodárení JSMF ako aj zúčtovanie poskytnutých dotácií.

§ 21
Zánik JSMF

 1. JSMF zanikne, ak sa na tom uznesie Zjazd JSMF dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov s rozhodujúcim hlasom.
 2. Ak JSMF zanikne, pripadne jej majetok, ktorý zostane po úhrade záväzkov, SAV s podmienkou, že ho SAV odovzdá tej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne prevziať plnenie úloh JSMF alebo ktorá sa za tým účelom zriadi.

§ 22
Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy JSMF nadobúdajú platnosť schválením Zjazdom JSMF a účinnosť dňom registrácie na MV SR. Stanovy môže zmeniť alebo zrušiť iba Zjazd JSMF alebo organizácia s právnym nástupníctvom po JSMF.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa ruší účinnosť predchádzajúcich stanov registrovaných pod číslom VVS/1-909/90-133-2 zo dňa 29. 3. 1994.
 3. Stanovy prerokoval a schválil Zjazd JSMF dňa 6. decembra 2005.

Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.

predseda ÚV JSMF

Registrácia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmena stanov vzatá na vedomie
dňa:
číslo spisu:

MODx - Mollio