V podmienkach našej pobočky zvláštny  dôraz sme  kladieme na zvyšovanie úrovne vyučovania matematiky a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hlavne na ďalšie zintenzívnenie starostlivosti o  talentovaných  žiakov  vo fyzike a matematike.

     Prednášková činnosť  zameraná na aktuálne odborné  a odborno-metodické problémy v matematike  a  fyzike bola v prevažnej miere  realizovaná  v rámci  pravidelne poriadaných akcií a to :

·         v "Klube učiteľov matematiky RNDr. P. Bartoša", v  rámci ktorého  sa  od  roku  1987  pravidelne  stretávajú učitelia vysokých, stredných a základných škôl.

·         v rámci prednáškového  cyklu "Nitrianske  fyzikálne dni", ktoré pobočka poriada od roku 1977 v dvoch cykloch (jarný a jesenný).

V nadväznosti na tieto vedecké semináre  pobočka organizuje workshopy, sympóziá  a konferencie s medzinárodnou účasťou.

     Veľmi kladne bola hodnotená účastníkmi  XVI. medzinárodná didaktická   konferencia  DIDFYZ 2008, ktorá  sa  konala  v  dňoch  15. - 18. októbra 2008  v  Račkovej  doline  na  tému  "Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy". Na konferencii sa zúčastnilo  celkom 105 pracovníkov vysokých, stredných, základných škôl a doktorandov, z toho 38 zo Slovenskej republiky, 43 z Českej republiky,  9 z Poľska, 7 z Talianska, 4 z  Anglicka, 1 z Bulharska, 1 z USA, 1 z Rakúska a 1 z  Maďarska. Potešiteľné bolo, že na konferencii sa zúčastnilo pomerne veľa mladých pedagógov a doktorandov, ktorí prezentovali výsledky svojej práce individuálne i v spoluautorstve so svojimi školiteľmi. Na konferencii bola prevažná väčšina príspevkov prezentovaná s  využitím IKT na vysokej  úrovni, čo svedčí o tom, že IKT sa v komunite didaktikov fyziky udomácňujú a stávajú sa bežnou rutinou. Rokovanie konferencie prebiehalo v priateľskej atmosfére medzinárodnej spolupráce a porozumenia. Prednášky  a diskusné príspevky,  ktoré odzneli na  tejto  konferencii  pobočka  vydala  vo  forme zborníka na CD nosiči.

Medzi  ďalšie  úspešné‚  akcie  pobočky  patria  medzinárodné vedecké konferencie  na tému " Výskum a vyučovanie na katedrách fyziky v  kontexte univerzitného vzdelávania ", ktoré  poriada od roku 2003 v dvojročných intervaloch Katedra  fyziky MF SPU  v  Nitre v spolupráci s pobočkou. Na konferencii, ktorá sa konala v dňoch 5.- 6. júna 2007   odzneli 4 pozvané plenárne prednášky, 35  krátkych vystúpení a prezentovali sa 4 postery. Konferencie sa zúčastnilo vyše 50 pracovníkov.  Prednášky  a diskusné‚ príspevky,  ktoré odzneli na   konferencii  boli vydané  v elektronickej  forme na CD nosiči.

Členovia pobočky z redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky  (prof. RNDr. Ing. D. Kluvanec, CSc.,- vedecký redaktor fyzikálnej časti a poverený zástupca vydavateľa, prof. RNDr. A. Kecskés, CSc., doc. RNDr. M. Rakovská, CSc. a RNDr. A. Teleki, PhD. – výkonný redaktor fyzikálnej časti, doc. RNDr. P. Vrábel, CSc. – od roku 2004 výkonný redaktor matematickej časti) sa vo veľkej miere podieľajú na príprave vydávania  časopisu, ktorý ako členský časopis JSMF pravidelne vychádza. Tlač a distribúcia časopisu je zabezpečovaná na KF FPV UKF v Nitre v spolupráci s pobočkou JSMF. V roku 2007 bol pripravený softvér na evidovanie príspevkov v časopise s možnosťou ich vyhľadávania cez autora, pracovisko, ako aj citácie jednotlivých príspevkov. Pri tejto príležitosti je  potrebné poďakovať vedeniu FPV ako aj UKF za významnú podporu vydavateľskej činnosti a distribúcie časopisu. Rovnako treba vyloviť uznanie SAV a UKF za vedeckú a odbornú garanciu časopisu. Od r. 2005 (34. ročníka) časopis garantuje medzinárodná redakčná rada a redakčnú prácu výkonne zabezpečuje  edičná rada. V súčasnom období prebieha diskusia o profile časopisu, jazykovej mutácii a názve časopisu.

Pobočka  tradične vo svojej činnosti veľkú pozornosť venuje matematickej a fyzikálnej  olympiáde v spolupráci s KV MO  a KV FO pre  Nitriansky kraj.

       Okrem organizovania krajských kôl MO vo všetkých kategóriách, KK MO organizovala v roku 2006 celoštátne kolo MO kategórie A aj P, Z.  Výsledky žiakov Nitrianskeho kraja v celoštátnom kole v roku   2006 - 55. roč. MO:  Kristián Kacz, Gymnázium H.  Selyeho s VJM Komárno - úspešný riešiteľ, Katarína Škrovinová, Gymnázium Párovská Nitra - úspešná riešiteľka.  V roku  2007 - 56. roč. MO:  Martin Melicherčík, Gymnázium Párovská Nitra -úspešný riešiteľ  a v roku.   2008 - 57.roč.MO:  Martin Melicherčík - víťaz.

Organizátorom celoštátneho kola FO kategórie A, ktoré sa konalo v dňoch 15. - 18. marca 2007 v Komárne bola v spolupráci s Gymnáziom H. Selyeho naša KK FO. Náš kraj reprezentovali 4 úspešní riešitelia krajského kola kategórie A. Celoštátneho kola  sa zúčastnilo celkove 24 úspešných riešiteľov z celého Slovenska. Dvaja  súťažiaci  z nášho kraja sa v celoštátnom kole stali víťazmi s nasledovným umiestnením: 2. miesto, Konczer József, oktáva GHS s VJM Komárno – 9. miesto Édes Zoltán, 4. roč. GHS s VJM Komárno. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj: 19. miesto Holka Lukáš, oktáva G. A. Vrábla v Leviciach a  21. miesto Kálosi Anna, oktáva GHS s VJM Komárno.  Pri tejto príležitosti chceme vysloviť v mene KK FO úprimné poďakovania vedeniu Gymnázia H. Selyeho v Komárne, kolegom z tohoto gymnázia,  ako aj bývalému riaditeľovi gymnázia p, RNDr. Barnabášovi Ipóthovi za organizačnú prípravu a zabezpečenie optimálnych podmienok pre úspešný priebeh celoštátneho kola.

Z iniciatívy funkcionárov a členov našej pobočky sa poriadajú aj ďalšie akcie, ktoré sú  zamerané na rozvíjanie talentu vo  fyzike a matematike. Do tejto oblasti činnosti patrí napr.   zvláštna   starostlivosť   venovaná    žiakom talentovaným v matematike  cestou krajského korešpondenčné seminára do ktorého svoje  riešenia posielajú aj študenti zo zahraničia.

Za ďalšiu úspešnú akciu možno považovať prednáškový cyklus spojený s demonštračnými experimentmi pre študentov gymnázií, ktoré pripravila KF FPV UKF v Nitre v spolupráci s pobočkou JSMF v rámci „Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku“ pod názvom „Fyzika vážne i veselo“. V čase od  24. novembra do 6. decembra 2008 sme navštívili postupne Gymnáziá v Nitre na Párovskej ul., a Golianovej ul., následne potom Gymnázium v Dunajskej Strede, Gymnázium A. Vrábla v Leviciach, Gymnázium E.P. Tótha v Martine a Gymnázium v Šali.

 Viacerí  členovia našej pobočky už desiatky rokov úspešne pracujú v ústredných a krajských orgánoch FO a MO.

     Od roku 1983 do roku 2000 bolo sídlo sekretariátu SV FO   na  KF FPV UKF  v Nitre a od roku 1970 je  na KF FPV  UKF v Nitre sídlo sekretariátu Krajského  výboru FO pre Nitriansky kraj.  Funkciu predsedu SV  FO zastával prof .RNDr. Ing. Daniel  Kluvanec, CSc. Predseda KV FO Nitre prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., od roku  1974 do roku 2000 bol členom SV FO, kde pracoval v komisii pre výber úloh pre kategóriu A. V súčasnosti členom ÚV FO z našej pobočky je prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., 2. podpredseda ÚV FO, RNDr. Aba Teleki, PhD., RNDr. Barnabáš Ipóth,  PaedDr. Margita Brezinová a  prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., z titulu funkcie predsedu KV FO.

     Od  roku 1972  je sídlo  sekretariátu KV  MO pre  Nitriansky kraj  na Katedre  matematiky FPV  UKF v  Nitre. Z  členov našej  pobočky členmi  Slovenskej komisie  MO  sú prof. RNDr.  Ondrej Šedivý, CSc., predseda KV MO, RNDr. Oliver Ralík a prof. RNDr. Jozef  Fulier, CSc. a PaedDr. Anna Pobešková.

 

     Pobočka úspešne spolupracuje  s viacerými inštitúciami. Veľmi dobrá je spolupráca s Krajským školským úradom v Nitre (s pracovníčkou p. PaedDr. R. Bezákovou) v rámci organizovania súťaží MO a FO. Za veľmi úspešnú možno označiť spoluprácu s Gymnáziom

na Párovskej ul., v Nitre,  kde menovite p. riaditeľ RNDr. Juraj Opačitý vytvára už desaťročia optimálne  podmienky pre konanie krajských kôl MO aj FO.  Pobočka úspešne spolupracuje aj s Metodickými oddeleniami  Okresných školských úradov v okresoch, ktoré územne patria k našej pobočke.

      Celoštátny zjazd JSMF sa už po šiesty-krát za sebou konal  v  Nitre v dňoch 25.- 27. augusta 2008  za účasti 60 delegátov a hostí z pobočiek z celého Slovenska (ukazuje sa, že Nitra sa stala zjazdovým  mestom JSMF). Za členov ÚV JSMF z našej pobočky boli na zjazde pre ďalšie 3-ročné funkčné obdobie zvolení prof. RNDr. A. Kecskés, CSc., a  PaedDr. M. Brezinová.  

     Pobočka so sídlom v Nitre organizuje činnosť svojich členov, ktorí sa grupujú z okresov: Komárno, Levice, Nitra, N. Zámky, Topoľčany a priľahlá  časť okresu Galanta. V súčasnosti sa ukazuje, že členská základňa i keď s menším počtom členov sa stabilizovala. V súčasnosti je evidovaných  130 platiacich členov. Výbor pobočky vynakladá nemalé úsilie o rozšírenie členskej základne hlavne z radov študentov vysokých škôl.

     Výbor pobočky ako aj členovia sa svojou  prácou systematicky  podieľajú na pozdvihnutí úrovne vyučovania matematiky a fyziky na  základných, stredných a vysokých školách, ako aj na šírení  nových vedeckých poznatkov z oblasti matematiky a fyziky a majú  mimoriadne  zásluhy  v práci s talentami vo fyzike a matematike.

           

Za obetavú prácu v súvislosti s činnosťami v JSMF všeobecne a v pobočke JSMF v Nitre, je potrebné vysloviť uznanie a poďakovanie všetkým členom, príp. i nečlenom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali a podieľajú na udržovaní činnosti JSMF, na rozvíjaní odborného, či vedeckého života v oblasti matematiky, fyziky, príp. aj informatiky v Nitre a Nitrianskom regióne. Uznanie treba vysloviť najmä za prácu na úseku starostlivosti o rozvoj talentovanej mládeže zo ZŠ a SŠ v rámci našich predmetov, a to aj učiteľom na týchto školách, organizačným výborom a ďalším kolegyniam a kolegom, ktorí sa na tejto práci podieľajú aj v období, v ktorom spoločenský záujem o tieto činnosti poklesol v porovnaní s minulosťou.

MODx - Mollio