Metodicko-pedagogické centrum

                      Regionálne pracovisko Banská Bystrica, Horná 97, 975 46 Banská Bystrica 1

 


Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 

 

                   Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 2,

                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,


Základná škola Ulica Vajanského 2844 ⁄47 v Lučenci

 

Pozvánka

na celoslovenský fyzikálny seminár Murgašove dni 2013

 

24.10.2013

Seminár sa uskutoční v priestoroch Základnej školy   

 ul. Vajanského 2844 ⁄47 v Lučenci

 

PROGRAM:

24.10.2013 – štvrtok

          8.00 - 9.00                   Registrácia účastníkov

       9.00 – 11.00         Klasifikácia a hodnotenie výkonov žiakov vo fyzike na ZŠ,

                                  ukážka testovania praktických zručností žiakov  (V. Lapitková, 

                                  učiteľom  budú poskytnuté metodické materiály na CD)

          11.00 – 12.00     Burza nápadov (prihlásení učitelia)                    

          12.30 – 13.00     Obed

          13.00 – 14.30     Výstava a pokusy zamerané na optiku, elektrinu a magnetizmu

                                   (Ľ. Morková)

          14.30 - .........     Burza nápadov (prihlásení učitelia)                   

 

Organizačné pokyny:

§  Seminár sa uskutoční v priestoroch ZŠ na ul. Vajanského 47 v Lučenci

§  Ubytovanie (individuálne zaistené): hotel Pelikán

§  Stravovanie: obed – v jedálni školy ZŠ ul. Vajanského 47

      Za obed sa platí priamo v školskej jedálni, prosíme však, aby ste Vaše predbežné požiadavky spresnili na priloženom tlačive prihlášky a zaslali do 18. októbra 2013 elektronickou formou na adresu: darina.vybohova@mpc-edu.sk

§  Vítané sú príspevky učiteľov fyziky zamerané na zefektívnenie vyučovacieho procesu a motiváciu

       žiakov

§  K dispozícii bude prezentačná technika: dataprojektor + notebook.

            Pozvánka je súčasne dokladom pre uvoľnenie pracovníka zo zamestnania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. Cestovné a diéty hradí účastníkom vysielajúca organizácia v zmysle Zákona o cestovných náhradách.

 

                   S pozdravom

 

 

 

                              PaedDr. Darina Výbohová,  PhD.  v.r.

  

 

   

MODx - Mollio