Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Dňa 15. júna 2016 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo stretnutie členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov - pobočka Banská Bystrica, Zvolen a učiteľov matematiky základných a stredných škôl na tému Matematické vzdelávanie - návrhy a očakávania učiteľov. Stretnutie organizovali členovia výboru JSMF - pobočka Banská Bystrica, Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili deviati členovia pobočky a učitelia matematiky.

Zhrnutie priebehu stretnutia

Do diskusie sa zapojili všetci zúčastnení, diskusné príspevky sa venovali štyrom oblastiam.

1. Testovanie 9

• Odporúčanie nezverejňovať výsledky jednotlivých škôl a rebríčky škôl na základe Testovania 9. Výsledky škôl by mali byť anonymné, podobne ako je to v testovaní KOMPARO, aby učitelia neučili v deviatom ročníku len pre Testovanie 9 a ich osobné ohodnotenie nebolo spájané s výsledkami žiakov v Testovaní 9.
• Návrh nespájať kvalitu školy výhradne s výsledkami Testovania 9.
• Zrušiť duplicitné testovanie vedomostí žiakov v rámci Testovania 9 a prijímacích skúšok na stredné školy.
• Vrátiť sa k pôvodnej forme prijímacích skúšok 
 v réžii škôl, v prvej polovici júna.

2. Obsah vzdelávania matematiky v Inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (iŠVP)

• Obsah vzdelávania je v iŠVP v oblasti Matematika a práca s informáciami poddimenzovaný na všetkých stupňoch škôl.
• Učivo nie je štruktúrované s ohľadom na požiadavky iných predmetov na vedomosti žiaka.

3. Učebnice matematiky

• Učitelia nemajú možnosť vybrať si učebnice, podľa ktorých budú učiť, keďže štátom je dotovaná len jedna učebnica matematiky pre ZŠ/SŠ. V prípade, že nie je učiteľ stotožnený so spôsobom preberania učiva podľa tejto učebnice, musí si vytvárať vlastné učebné materiály, prípadne používa staršie učebnice, ktoré sú mu dostupné.
• Je potrebné zabezpečiť vznik viacerých sád alternatívnych učebníc (minimálne polovičný počet v porovnaní s Českou republikou), centrálne financovaných MŠVVaŠ SR. Takéto učebnice by mali byť tvorené kolektívom minimálne štyroch ľudí, z ktorých aspoň polovicu by mali tvoriť učitelia matematiky na príslušnom stupni školy.
• Učebnice by mali byť dostupné i v elektronickej forme.

4. Maturita z matematiky

• Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) by mala byť vytvorená v súlade s iŠVP v oblasti Matematika a práca s informáciami.
• Všetci maturanti z matematiky by mali písať test na rovnakej úrovni.
• Maturita z matematiky by mala byť buď celoplošná alebo povinná len pre študentov gymnázií a stredných priemyselných škôl.
• V závislosti od výsledkov EČ MS sa vysoké školy môžu rozhodnúť o prijatí uchádzača o štúdium na danej škole. V prípade, že uchádzač nematuroval z matematiky a chce študovať v odbore, v ktorom musí absolvovať aj matematické predmety, musí absolvovať prijímaciu skúšku z matematiky.
• Výsledky jednotlivých škôl by mali byť anonymné, nemali by byť zverejňované rebríčky škôl na základe výsledkov študentov z EČ MS.

Zapísala: Mgr. Daniela Guffová, PhD., tajomníčka JSMF – pobočka Banská Bystrica, Zvolen, správa v pdf

MODx - Mollio