Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1,

 

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava,

e-mail: JSMF@centrum.sk

Pozvánka

 

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať v utorok 9. júna 2009 o 15.30 hod. v miestnosti B102 na 1. poschodí budovy Stavebnej fakulty STU (výťahom na 2. posch.) na ul. I. Karvaša, Bratislava (bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:

1.         Správa o činnosti pobočky za r. 2008.

2.         Správa o hospodárení pobočky za r. 2008.

3.         Revízna správa.

4.         Plán činnosti na r.2009.

5.         Prednáška doc. RNDr. Daniely Velichovej, CSc. na tému:

Geometrické útvary a ich reprezentácie v geometrickom modelovaní“.

6.          Diskusia.

7.          Rôzne.

Členský príspevok na r. 2009 je 6 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Spolu s členským môžete zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo 114 661 64 / 0900. Žiaľ, poštové poukážky nemáme, nakoľko pošta po prechode na euro zmenila typ tejto poukážky. Pri platbe Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. Tieto poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Darine Kyselovej, PhD. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti uhradenia cestovných nákladov spojených s účasťou na tradičnej konferencii JSMF v Jasnej pod Chopkom pre niekoľkých členov pobočky (podľa finančných možností). Podmienkou je riadne platenie členského príspevku za posledné 3 roky.

 

S pozdravom

                                                                                                Martin Kalina

                                                                                             predseda pobočky 

MODx - Mollio