Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1,

          Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

 

Pozvánka

 

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať v utorok 20. apríla 2010 o 15.30 hod. v miestnosti C 422 na 4. poschodí výškovej budovy Stavebnej fakulty STU na Radlinského ul. (vstup z ulice I. Karvaša, Bratislava, bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:

1.    Správa o činnosti pobočky za r. 2009.

2.    Správa o hospodárení pobočky za r. 2009.

3.    Revízna správa.

4.    Plán činnosti na r. 2010.

5.    Prednáška prof. RNDr. Magdy Komorníkovej, PhD. na tému: „Finančné časové rady“.

6.    Diskusia.

7.    Rôzne.

Členský príspevok na r. 2010 je 6 €, predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky je 4 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Členské príspevky a predplatné časopisu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 11466164/0900, príp. v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Darine Kyselovej, PhD. Pri uhradení príspevkov bankovým prevodom,  Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti uhradenia cestovných nákladov spojených s účasťou na tradičnej konferencii JSMF v Jasnej pod Chopkom pre niekoľkých členov pobočky (podľa finančných možností), prípadne iných aktivít v oblasti matematiky.  Podmienkou je riadne platenie členského príspevku za posledné 3 roky.

 

S pozdravom

 

                                                                                                Martin Kalina

                                                                                             predseda pobočky

 

MODx - Mollio