Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1,

          Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

 

Pozvánka

 

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať vo štvrtok 2. júna 2011 o 15.30 hod. v miestnosti B202 na 2. poschodí výškovej budovy Stavebnej fakulty STU na Radlinského ul. (vstup z ulice I. Karvaša, Bratislava, bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:

1.    Správa o činnosti pobočky za r. 2008 - 2010.

2.    Správa o hospodárení pobočky za r. 2008 - 2010.

3.    Revízna správa.

4.    Plán činnosti na r. 2011.

5.    Prednáška doc. RNDr. Viktora Witkovského, CSc., na tému: „Vybrané problémy a metódy merania, metrológie a štatistiky“.

6.    Diskusia.

7.    Rôzne.

Členský príspevok na r. 2011 je 6 €, predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky je 4 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Členské príspevky a predplatné časopisu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet č. 11466164/0900, príp. v hotovosti hospodárke pobočky RNDr. Darine Kyselovej, PhD. Pri uhradení príspevkov bankovým prevodom,  Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

 

S pozdravom

 

                                                                                                Martin Kalina

                                                                                             predseda pobočky

 

MODx - Mollio