Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1,

          Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

 

Pozvánka

 

Výbor pobočky JSMF Bratislava 1 si Vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa bude konať v pondelok 28. apríla 2014 o 15.30 hod. v seminárnej miestnosti Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie - miestnosť C419 na 4. poschodí výškovej budovy Stavebnej fakulty STU (výťahom na 4. posch.) na Radlinského 11. Vchod je z ul. I. Karvaša, Bratislava (bývalá Starohorská).

Program členskej schôdze:

1.    Správa o činnosti pobočky za r. 2013

2.    Správa o hospodárení pobočky za r. 2013

3.    Revízna správa

4.    Voľby výboru pobočky

5.    Plán činnosti na r. 2014

6.    Prednáška RNDr. Beáty Stehlíkovej, PhD. na tému: „O príblizných riešeniach (nielen) vo finančnej matematike“

7. Diskusia

8. Rôzne

7.    Rôzne.

Členský príspevok na r. 2014 je 6 €. Dôchodcovia a študenti nie sú povinní uhrádzať členský príspevok. Spolu s členským môžete zaplatiť aj predplatné členského časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, ktoré je 4€. Členské príspevky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni 0011466164/0900.(IBAN SK17 0900 0000 0000 1146 6164, BIC GIBASKBX) Pri platbe prevodom Vás prosíme, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli za ktoré roky platíte členský poplatok a či ste odberateľom časopisu, príp. či ste dôchodca alebo študent. Niektoré banky (hlavne internetové neuvádzajú meno majiteľa. Pre istotu pripíšte aj eno, za koho platíte. Tieto poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke pobočky, ktorá bude zvolená na výročnej schôdzi. V prípade, že člen nemá uhradený členský príspevok za viac ako 3 roky, budeme nútení ho vylúčiť z evidencie členov JSMF.

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti uhradenia cestovných nákladov spojených s účasťou na tradičnej konferencii JSMF v Jasnej pod Chopkom pre niekoľkých členov pobočky (podľa finančných možností). Podmienkou je riadne platenie členského príspevku za posledné 3 roky.

S pozdravom

 

                                                                                                Martin Kalina

                                                                                             predseda pobočky

 

MODx - Mollio