Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 23. 10. 2015

 

Prítomní: Kundracik, Žilková, Potočáková, Novotný, Kalina, Partová, Marčoková, Židek

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

Program:

1. Finančné otázky
2. Štatút SMS
3. Rôzne

1. Finančné otázky: Na 2 % sme v roku 2015 získali 954,03 €. V druhom kole dotácií SAV sme získali 900 € (požadovali sme 3050 €). V 2. kole sa celkovo rozdeľovalo asi 5000 €. Spolu s 1. kolom sme získali 5340 €.

2. Štatút SMSVýbor JSMF prejednal návrh Štatútu SMS a schválil ho s pripomienkami, ktoré bude predseda tlmočiť na najbližšom Výbore SMS.

3. RôzneK. Žilková predniesla návrh na udelenie Ceny P.P. Bartoša pre doc. Scholtzovú za monografiu "Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí". Návrh bol jednomyseľne schválený. 

Ľ. Potočáková pripravila list pre pobočky, v ktorom Výbor žiada pobočky o spoluprácu pri doplnení zborníka „MATEMATICI, FYZICI A ASTRONÓMOVIA na Slovensku“ o nové mená. List bude rozposlaný na pobočky.

K. Žilková predstavila testovaciu verziu on-line prihlášky za člena JSMF a evidencie členov. Je predpoklad, že v krátkej dobe budeme môcť spustiť „ostrú“ prevádzku systému.

I. Čáp poslal správu o priebehu medzinárodného kola FO. V neoficiálnom hodnotení družstiev sme obsadili 30. miesto. Z európskych krajín (36 zúčastnených) sme obsadili 13 miesto, a z krajín EU (25 zúčastnených) sme obsadili 10. miesto. V súťaži jednotlivcov sme získali jednu striebornú, tri bronzové a jedno čestné uznanie. Všetkým ocenením blahoželáme!


Zapísal: Martin Kalina

 

MODx - Mollio