Zápisnica z elektronického hlasovania Výboru JSMF dňa 11. 11. 2016

 

Zúčastnení: Hriňák, Kalina, Kundracik, Partová, Potočáková, Vallo, Žilková

Ostatní členovia Výboru JSMF sa hlasovania nezúčastnili.

Uznesenia:

1. Výbor JMSF schvaľuje udelenie ceny P. P. Bartoša RNDr. Ladislavovi Spišiakovi z Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach.
Za: 6

Proti: 1

2. Výbor JMSF schvaľuje udelenie cien akad. Š. Schwarza v nasledujúcom poradí: 1.miesto - RNDr. Lenka Halčinová, PhD. (UPJŠ Košice), 2.miesto - RNDr. Radoslav Chupáč, PhD. (Žilinská univerzita).
Za: 7

Proti: 0

Zapísal: Martin Hriňák

 

 

MODx - Mollio