Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 21. 10. 2016

 

Prítomní: Hriňák, Kalina, Mikula, Partová, Potočáková, Vallo, Židek, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

Program:

1. Finančné otázky
2. Obzory matematiky, fyziky a informatiky
3. Rôzne

1. Finančné otázky: M. Kalina informoval prítomných o získaných prostriedkoch z 2 % dane vo výške 1 224,48 €.

V rámci druhého kola dotácií SAV sme žiadali príspevok vo výške 1500 €.

Na podporu účasti učiteľov na konferencii v Jasnej budú použité prostriedky z dotácie MŠVVaŠ SR a prípadnej dotácie SAV. Výška príspevku, ktorý bude poskytnutý na úhradu nákladov na účastnícky poplatok a ubytovanie, sa bude odvíjať od prejaveného záujmu.

Výbor JSMF schvaľuje príspevok vo výške maximálne 150 € v závislosti od počtu prihlásených maximálne do výšky poskytnutej dotácie.

2. Obzory matematiky, fyziky a informatiky: Prebehla diskusia k tlači a spôsobu distribúcie časopisov. V rámci dotácie MŠVVaŠ SR sa pripravuje nový web časopisu, na ktorom budú zverejňované články časopisu.

Výbor JMSF schvaľuje pracovnú komisiu pre spracovanie špecifikácie funkcionalít nového webu v zložení: M. Hriňák, M. Kalina, K. Žilková.

3. Rôzne: 

K. Žilková informovala Výbor SJMF o príprave československej ŠVOČ z didaktiky matematiky.

Prebehla širšia diskusia k udeľovaniu cien v Jasnej.

Výbor JMSF schvaľuje pracovnú komisiu pre úpravu pravidiel súťaží O cenu Petra Pavla Bartoša a O cenu akademika Štefana Schwarza v zložení: M. Kalina, Ľ. Potočáková, K. Žilková.

Výbor JSMF schvaľuje predĺženie termínu prihlasovania do súťaží O cenu Petra Pavla Bartoša a O cenu akademika Štefana Schwarza do 31.10.2016. Prihlášky je potrebné zaslať predsedovi SMS K. Mikulovi (mikula@math.sk). V prihláške uveďte meno osoby, stručnú charakteristiku/životopis a zoznam prác, za ktoré má byť príslušná cena delená.

M. Hriňák informoval prítomných o možnosti registrácie nových doménových mien pre JSMF a OMFI.

Výbor JMSF schvaľuje registráciu nových domén jsmf.eu/info a omfi.sk/eu pre potreby JSMF a OMFI.

M. Hriňák informoval prítomných o využívaní nového systému elektronickej evidencie členského a navrhol prechod do ostrej prevádzky od 1.12.2016.

Výbor JMSF schvaľuje ostrú prevádzku systému elektronickej registrácie členského od 1.12.2016.

Ľ. Potočáková informovala o stave príprave zborníka „MATEMATICI, FYZICI A ASTRONÓMOVIA na Slovensku“ – z pobočiek zatiaľ neprišli žiadne návrhy.

Výbor JMSF vyzýva pobočky na zaslanie návrhov osobností, ktoré by mali byť do zborníka zaradené. Ľ. Potočáková opäť osloví pobočky so žiadosťou o súčinnosť.

 

Zapísal: Martin Hriňák

MODx - Mollio