Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 11. 12. 2015

 

Prítomní: Fulier, Kalina, Partová, Marčoková, Riečan, Vallo

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

Program:

1. Finančné otázky
2. Vyúčtovanie dotácií SAV
3. Rôzne

1. Finančné otázky: Máme registráciu na 2 % z daní pre rok 2016. Z dotácií MŠVVŠ sme nevyčerpali čiastku 925,91 €, ktoré vraciame na ministerstvo.

2. Vyúčtovanie dotácií SAVVyúčtovanie dotácií SAV treba na pobočkách pripraviť rovnako ako po minulé roky po jednotlivých akciách. Prehľadná tabuľka na vykázanie čerpania dotácií pre jednotlivé akcie je prílohou zápisnice. Spolu s týmito tabuľkami treba poslať aj kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa týkajú čerpania dotácií (stačí e-mailom na martin.kalina.14(zavináč)gmail(bodka)com). Vyúčtovanie treba poslať do 21.12. 2015. Prípadnú neminutú časť dotácie treba vrátiť do 18. 12. 2015 na účet Výboru SK3383300000002400343845, BIC FIOZSKBAXXX.

3. Rôzne

 

  • Ľ. Potočáková pripravila list pre pobočky, v ktorom Výbor žiada pobočky o spoluprácu pri doplnení zborníka „MATEMATICI, FYZICI A ASTRONÓMOVIA na Slovensku“ o nové mená. List je prílohou zápisnice.
  • B. Riečan informoval Výbor o pripravovanej publikácii o prof. Neubrunnovi, ktorá by mala vyjsť v roku 2016. Financovanie publikácie treba ešte doriešiť.
  • M. Marčoková informovala Výbor o pripravovaných voľbách do Výboru SMS v začiatkom roku 2016.
  • Na konferencii v Jasnej M. Hriňák informoval zástupcov pobočiek o elektronickej databáze, ktorá je skúšobnej prevádzke. Žiadame zástupcov pobočiek, aby nahlásili M. Hriňákovi na adresu hrinak(zavináč)gmail(bodka)com kontaktnú osobu, ktorá dostane prístupové heslo do systému – Termín: do 18.12. 2015

 


Zapísal: Martin Kalina

MODx - Mollio